Strona głównaRegulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego


Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.

Poprzedni Regulamin obowiązywał do dnia 31.12.2022 r. i dostępny jest pod adresem: https://przewody-techniczne.pl/regulamin-2022-inf-35.html

Regulamin Sklepu Internetowego www.przewody-techniczne.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Usługi elektroniczne w Serwisie Internetowym
 • 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży
 • 4 Sposoby i terminy płatności za produkt
 • 5 Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
 • 6 Ogólne zasady reklamacji produktu (dotyczy produktów zakupionych online)
 • 7 Reklamacja produktu na podstawie rękojmi
 • 8. Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową
 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 • 11 Ochrona danych osobowych
 • 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu
 • 13 Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami
 • 14 Postanowienia końcowe

 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przewody-techniczne.pl przez Krystynę Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz, 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 108, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6461003011, Regon: 272264449.

 

2. Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez:

a) osobiście bądź drogą pocztową pod adresem: ul. Boya Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice,

b) drogą mailową na adres poczty elektronicznej biuro@przewody-techniczne.pl,

c) drogą telefoniczną pod numerem +48 697 122 611.

 

3. Serwis Internetowy prowadzony przez Krystynę Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz dostępny jest pod adresem internetowym www.przewody-techniczne.pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek).

 

4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

 

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych, zawierających Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem § 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zakupu.

 

7. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub w przypadku udostępnienia możliwości zawierania Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z treścią proponowanej Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Krystynę Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

8. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) Rondo 2 – Krystyna Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz, 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 108, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6461003011, Regon: 272264449; adres poczty elektronicznej: biuro@przewody-techniczne.pl, numer telefonu 697 122 611;

b) Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Rondo 2 tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej;

c) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

d) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Rondo 2 udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła;

e) Klient – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Rondo 2; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach bądź z wykorzystaniem Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

f) Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Rondo 2, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług, stanowiący usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Rezerwacji lub Zamówień, dostęp do historii Rezerwacji lub Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Rondo 2;

i) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów Koszyk, gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży. W celu zachowania najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Rondo 2 może wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednej Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego limitu Klientowi wyświetlony zostanie automatyczny komunikat z prośbą o kontakt z Rondo 2 w przypadku chęci zawarcia umowy na większą ilość Produktów;

j) Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;

k) Produkt – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Rondo 2, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe;

l) Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez Rondo 2 w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

m) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i niedokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

n) Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

o) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Rondo 2 za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Rondo 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);

p) Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży Rondo 2 znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

r) Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio Rondo 2, kontrahentów Rondo 2, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;

s) Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Rondo 2 a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie;

t) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Rondo 2 na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana za pośrednictwem/przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego lub innych środków porozumiewania się na odległość;

u) Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Rondo 2 na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczeniu Usług;

v) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.);

w) Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Rondo 2, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript; w przypadku składania Zamówienia drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Rezerwację lub Zamówienie, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

x) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Serwisu Internetowego, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży kierowaną do Rondo 2 oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Rondo 2 na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. W wyniku złożenia Zamówienia Klient może zawrzeć więcej niż jedną Umowę Sprzedaży.

 

 

 • 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

1. Rondo 2 świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a) Konto;

b) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Klientów stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego.

 

2. Rondo 2 dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

 

3. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola ,,Załóż konto’’.

 

4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu.

 

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Rondo 2 na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Rondo 2, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przewody-techniczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Boya Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

 

7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania dokonywania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

 

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Rondo 2 w sposób niezakłócający funkcjonowania Rondo 2 oraz Serwisu Internetowego,

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Rondo 2 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Rondo 2 w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Rondo 2;

f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g) niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego i realizowania płatności;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Rondo 2, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów Produktów;

h) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Rondo 2 kosztów w pełnej wysokości;

i) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

 

9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, w tym dotyczące funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także reklamacje dotyczące Serwisu Internetowego można składać na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Boya Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przewody-techniczne.pl.

 

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

-informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

- żądania Klienta;

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Rondo 2. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

11. Ustosunkowanie się przez Rondo 2 do reklamacji złożonych przez Konsumenta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Ustosunkowanie się do pozostałych reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 

20. W sytuacjach określonych w § 2 ust. 8 lit. g) Rondo 2 ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Klientami niebędącymi Konsumentami Rondo 2 nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wcześniej wymienionych.

 

21. Rondo 2 każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.

 

22. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.

 

 

 • 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

 

2. Rondo 2 umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Serwisie Internetowym.

 

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Rondo 2 może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a Rondo 2 może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

 

5. Rondo 2 umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób:

a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia,

b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, także numeru NIP,

c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Rondo 2 sposobów dostawy,

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży,

e) Klient przesyła Rondo 2 Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Zamów i zapłać”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu,

f) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka,

g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. Dokonana płatność stanowi zaliczkę, która zostanie zaliczona na poczet Umowy Sprzedaży z chwilą potwierdzenia przez Rondo 2 przyjęcia oferty [otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a) poniżej].

 

6. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

 

7. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (w sposób odmienny niż opisany powyżej):

a) Rondo 2 wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży oraz Regulaminem wraz z polityką prywatności,

b) Klient przesyła Rondo 2 Zamówienie (składa ofertę) za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał wiadomość, o której mowa w ust. 7 lit. a) powyżej,

c) po przesłaniu Rondo 2 Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje kolejną wiadomość e-mail informującą o rozpoczęciu procesu realizacji Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie jest nieopłacone, a dokonano wyboru płatności online, Klient otrzymuje także link do serwisu umożliwiający dokonanie płatności.

 

8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Rondo 2 wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:

a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, i potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości);

lub

b) informacją o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia (informacja o anulowaniu Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości).

 

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Rondo 2 przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

 

10. W przypadku odmowy przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie Produktów wskazanych przez Rondo 2 w wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. b) powyżej (informacja o anulowaniu Zamówienia) nie zostaje zawarta, a Rondo 2 niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. b) powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

 

11. Niezależnie, Rondo 2 może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

 

12. Rondo 2 dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

13. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

 • 4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. Rondo 2 udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

 

2. Możliwe aktualne sposoby płatności to:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Rondo 2 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Rondo 2 potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Rondo 2 potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

b) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Rondo 2 (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Rondo 2 potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Rondo 2).

 

3. W przypadku nieotrzymania przez Rondo 2 płatności przelewem bankowym od klienta Klienta w terminie 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia, Rondo 2 może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z Rondo 2, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 

4. W przypadku możliwości wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności przy odbiorze osobistym Klient obowiązany będzie do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia. Brak dokonania płatności skutkuje niemożliwością odbioru przesyłki. Odmowa lub brak odbioru Zamówienia, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, uprawnia Rondo 2 do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 

5. Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub w formie papierowej (wraz z przesyłką zawierającą Produkt). Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty (faktura lub paragon) został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

 

 

 • 5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym, Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Rondo 2 może wprowadzić szczególne warunki oraz sposoby dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszt Dostawy” w Serwisie Internetowym (dostępnej pod adresem https://przewody-techniczne.pl/koszt-dostawy-wezy-przemyslowych-i-przewodow-technicznych-inf-5.html) w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Rondo 2 oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy (przez wybranego przewoźnika).

 

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

 

5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Rond 2 jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego Rondo 2 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem;

b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

 

6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym.

 

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia odbiór osobisty będzie możliwy w terminie wskazanym Klientowi, w godzinach otwarcia Rondo 2.

 

 

 • 6 OGÓLNE ZASADY REKLAMACJI PRODUKTU

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Rondo 2 wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:

- w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Rondo 2 w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi);

- w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Rondo 2 w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową).

Podstawa i zakres odpowiedzialności Rondo 2 względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

2. Rondo 2 obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.

 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Krystyna Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz, 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 108, z dopiskiem „Reklamacja”, bądź drogą mailową na adres biuro@przewody-techniczne.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Rondo 2 razem z żądaniem, w celu umożliwienia Rondo 2 zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań.

 

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Rondo 2,

d) informacji o tym, czy Klient posiada status Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

5. Rondo 2 ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Rondo 2 nie udzieliło odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana.

 

 

 • 7 REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Rondo 2 ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego).

 

2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient, o którym mowa w ust. 1 może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Rondo 2 niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Rondo 2 jest zobowiązane wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

3. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zamiast zaproponowanego przez Rondo 2 usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Rondo 2. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

4. W sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez Rondo 2 do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Rondo 2, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt.

 

5. Rondo 2 odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi wskazanemu w ust. 1 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 

 • 8 REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Rondo 2 ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta lub Przedsiębiorcą Indywidualnym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

 

2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Rondo 2, Rondo 2 może:

a) wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy,

lub

b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Rondo 2, Rondo 2 może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny „nadmierności kosztów” bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

 

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej Klient udostępnia Rondo 2 Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Rondo 2 naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Rondo 2 o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Rondo 2 ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu.

 

4. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Rondo 2 odmówiło doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;

b) Rondo 2 nie doprowadziło Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;

c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Rondo 2 próbowało doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;

e) z oświadczenia Rondo 2 lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Rondo 2 zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

 

6. Klient, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Rondo 2 Produkt. Rondo 2 zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta, żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

 

7. Rondo 2 zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.

 

8. Rondo odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu.

 

9. Rondo 2 nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, jeśli Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, produkt niepełnowartościowy etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

 

 

 • 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Rondo 2;

c) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Rondo 2, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 • 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub utworzył Konto w Serwisie Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży lub Umowy o prowadzenie Konta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta (Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku Umowy o prowadzenie Konta bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

 

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Rondo 2 przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: Krystyna Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz, 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 108

b) poprzez przesłanie wiadomości e-mail (załączając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu umowy) na adres: biuro@przewody-techniczne.pl

Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

 

4. Rondo 2 ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

 

5. Rondo 2 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

6. Rondo 2 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Rondo 2, chyba że Rondo 2 zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Klient może zwrócić Produkt w następujący sposób:

a) osobiście w – poprzez przekazanie Produktu osobie upoważnionej do odbioru,

b) wysyłkowo – poprzez odesłanie przed upływem terminu Produktu na adres: Krystyna Scholz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RONDO 2 Krystyna Scholz, 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 108.

W miarę możliwości, Klient powinien dołączyć również dowód zakupu Produktu.

 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, przy czym przy dokonaniu zwrotu Produktu z wykorzystaniem sposobu.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 • 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Rondo 2 jako administratora danych osobowych.

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

 

 

 • 12 REGULAMIN ORAZ JEGO ZMIANA

 

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

2. Rondo 2 może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Rondo 2 wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Rondo 2 lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Rondo 2 dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Rondo 2 udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu po zmianach, a w przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto – po upływie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zmiany Regulaminu polegające na dodaniu nowej funkcjonalności do Konta, z której może korzystać Klient lub polegające na przyznaniu nowego prawa Klientom posiadającym Konto wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w razie braku wskazania takiego dnia – z dniem następującym po wysłaniu przez Rondo 2 informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w ust. 3 powyżej. Klienci, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadający Konto, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, powinni wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.

 

5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Rondo 2 przed zmianą Regulaminu.

 

 

 • 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 

2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Rondo 2 może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 

3. Rondo 2 przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Rondo 2.

 

4. Ani Rondo 2, ani jego pracownicy i upoważnieni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 

5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Rondo 2, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.

 

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Rondo 2, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Rondo 2.

 

7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Rondo 2 może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Postanowienia ust. 1-7 powyżej, nie stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorców Indywidualnych. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w § 10 Regulaminu.

 

9. W zakresie reklamacji i odpowiedzialności za Produkt oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość Klientom będącym przedsiębiorcami na prawach Konsumenta:

- dla Produktów kupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku przysługują prawa z art. 38 a ustawy o prawach Konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks Cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców;

- dla Produktów kupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku przysługują prawa opisane w § 8 Regulaminu oraz art. 7aa i art. 43a i następnych Ustawy o Prawach Konsumenta. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące przedsiębiorców.

 

10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta oraz Przedsiębiorca indywidualny, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach Konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

 

11. Przedsiębiorca indywidualny, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Rondo 2 lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

2. Umowy zawierane przez Rondo 2 zawierane są w języku polskim.

 

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

 

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia (obejmującego specyfikację Zamówienia). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego. Dowód zakupu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej (w przesyłce zawierającej Produkt).

 

5. Rondo 2 zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

 

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://przewody-techniczne.pl/sklep-internetowy-regulamin-sklepu-program-sklep-oprogramowanie-sklepy-internetowe-inf-4.html, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Rondo 2 a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

© Copyright: Rondo2 Producent Przewodów Technicznych 1994 - 2023 
 
 ENG |  DE | CZ |  SK
 
Polski Producent
Akceptuję

Używamy plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Sklep internetowy od eBiznes.pl